Algemene voorwaarden van The Present Company BV Nederland
Waarin geregeld de binnen het kader van de bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten

1. ALGEMEEN
1.Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijke schriftelijk met ons te worden overeengekomen.
2.Onder de “wederpartij”wordt in deze overeenkomst verstaan iedere rechtspersoon die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).
3.De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen deze voorwaarden ten allen tijde voorrang hebben, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met een afwijking van deze voorwaarden hebben ingestemd.
4.Door het enkel plaatsen van een order en/of de inontvangstname van de geleverde goederen aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, telegrafische, per fax of per e-mail opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.
5.Deze voorwaarden beheersen voorts de rechtsverhouding tussen ons en derden, voorzover deze derden van deze voorwaarden hebben kennis genomen, althans kennis hebben kunnen nemen.

2.AANBIEDINGEN
1.Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend totdat de order door ons schriftelijk werd bevestigd.
2.Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
4.Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.

3.OVEREENKOMSTEN

1.Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst tot stand, nadat wij een opdracht uitdrukkelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging onzerzijds wordt geacht de overeenkomst juist en duidelijk weer te geven.
2.Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden ons slechts, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, kan deze opdrachtbevestiging op alle juridisch mogelijke manieren worden bewezen, waarbij echter in ieder geval de onzerzijds verzonden factuur als opdrachtbevestiging wordt beschouwd, welke factuur ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de wederpartij -uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5.Wij zijn gerechtigd bij of het nagaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen zal worden voldaan.
6.Wij zijn bevoegd om –indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten- voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst andere in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hierover met de wederpartij overleg plegen.
7.Goederen van de wederpartij, welke zich ter uitvoering van de overeenkomst onder ons bevinden, worden gehouden voor risico van de wederpartij. Deze goederen strekken mede tot verhaal van de door de wederpartij aan ons verschuldigde bedragen. Indien de wederpartij na behoorlijke ingebrekestelling onzerzijds de vorderingen niet voldoet, wordt zij geacht ons onherroepelijk te hebben gevolmachtigd de vorderingen te verhalen middels openbare verkoop van de goederen van de wederpartij, welke zich onder ons bevinden.

4.PRIJZEN
1.Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
2.Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
-per stuk vermeld
-gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk onderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremie en andere prijsbepalende factoren
-gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaatsen
-exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten
-exclusief de kosten van in- en uitladingen, vervoer en verzekeringen
-vermeld in Nederlandse valuta, tenzij andere vermeld; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend, voorzover hierdoor de kostprijs van onze producten wordt verhoogd.
3.Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtname van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.

5.LEVERING EN LEVERTIJD
1.Tenzij anders overeengekomen wordt bezorgd aan huis/bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons magazijn/bedrijf van onze derde (leverancier) verlaten. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons op de factuur of anderszins wordt aangegeven en wel tegen de voor het goederentransport gebruikelijke condities.
2.De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
3.Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakkingen, welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of vervoersdocumenten te (laten)vermelden danwel bij aangetekend schrijven binnen vijf dagen aan ons mee te delen, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Na het verstrijken van een termijn van vijf dagen na de levering van de goederen, worden reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
4.Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden.
5.Opgave van de levering geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen doch wij zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.
7.Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren.
8.Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij n iet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen voor zijn eigen risico en rekening.
9. Meer-/minderlevering/uitval van maximaal 10% is toegestaan per artikelgroep. Het daadwerkelijk aantal geleverde artikelen wordt hierbij in rekening gebracht.

6.TRANSPORT/RISICO
1.De wijze van transport/verzending/verpakking e.d. wordt indien geen andere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/ de verzending worden slechts uitgevoerd, indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
2.De verszending van goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert, dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke, de clausule voorkomt, dan alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

7.OVERMACHT

1.Alle omstandigheden buiten de wil en door toedoen van ons, welke van dien aard zijn, dat levering of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, transportbelemmeringen, buitensporige valutaschommelingen, aan alle andere omstandigheden, die naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht. In het geval van overmacht zijn wij ter onzer keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voorzover zij door deze belemmering getroffen wordt, te annuleren.
2.Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheden is gebleken.
3.Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die de overmacht opleveren intreden nadat onze prestaties geleverd hadden moeten zijn .

8.AANSPRAKELIJKHEID
1.Behoudens het elders in deze voorwaarden bepaalde zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, direct of indirect aan roerend of onroerend goed, zowel bij de wederpartij als bij derden, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde, of de ongeschiktheid daarvan, of door welke andere oorzaak dan ook. Onder deze uitsluitingsclausule valt voorts de schade, welke is ontstaan door opzet of grove schuld van onze ondergeschikten.
2.De in het voorgaande lid vermelde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt indien en voorzover onze aansprakelijkheidsassuradeuren geen dekking verlenen inzake van schade, tijdens de uitvoering vadn de overeenkomst(en) toegebracht aan de wederpartij en/of derden.
3.Mochten wij door omstandigheden toch een schadevergoedingsverplichting krijgen jegens de wederpartij of derden, dan gaat het bedrag van deze schadevergoeding het bedrag van de door ons verzonden factuur nimmer te boven.
4.Indien de wederpartij de door ons geleverde producten zonder enige reclame conform artikel 5, lid 3 in ontvangst heeft genomen, zijn wij nimmer gehouden enige schadevergoeding aan de wederpartij te betalen, ongeacht of de schade is ontstaan door gevolg van fabricage- of samenstellingfouten, danwel enigerlei andere oorzaak. Voorzover wij te dezer zake door derden worden aangesproken, is de wederpartij verplicht ons volledig te vrijwaren, voorzover zij de geleverde producten zonder enige reclamatie conform artikel 5, lid 3 in ontvangst heeft genomen.
9.Garantie
1.Garantie voor geleverde goederen, die wij zelf elders inkopen, wordt slechts gegeven, voorzover die door de fabrikant/leverancier wordt verstrekt. Wij zijn verplicht deugdelijke aanspraken van de wederpartij op garantie te ondersteunen. Gebruikte goederen worden nimmer gegarandeerd.
2.Onze garantieverklaring vervalt, indien de wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan voor normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, of naar ons oordeel op ondeskundige/onoorbare wijze is behandeld of onderhouden.
3.Niet- nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet- nakoming door de wederpartij van een van zijn verplichtingen, ontheft ons van alle verplichtingen bedoeld in lid 1 alsmede van alle andere verplichtingen. Voldoening aan onze eventuele garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. De wederpartij is tot een andere vordering tot schadevergoeding, welke ook,niet gerechtigd.

10.RECLAMATIES
1.Indien een reclamatie conform artikel5, lid3 door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluiten verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
2.Het indienen van een reclamatie ontslaat de wederpartij nimmer vadn zijn betalingsverplichting ten opzichte van ons.
3.Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder door ons te bepalen voorwaarden.

11.EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.Alle door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij uit welken hoofde ook jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en indien ten tijde van de levering een rekening- courantverhouding wordt aangehouden, tot op het moment van de vereffening van het ten laste van de wederpartij komende saldo).
2.Ingeval van niet- betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling aanvraag van surseance, faillissement of liquidatie van zaken van de wederpartij, ingeval van diens overlijden, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan, dat nog geleverd moet worden, te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet geheel betaalde, als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd onze rechten om schadevergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering die wij ten laste van de wederpartij hebben, ineens en dadelijk opeisbaar.
3.De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, geleverd of gebruikt doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

12.BETALING
1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling nettocontant bij aflevering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank- of giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaaldag aangemerkt.
2.Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van onze oudste openstaande vorderingen jegens de wederpartij alsmede van de eventuele rente en van de doorons gemaakte (invorderings)kosten.
3.In gevallen dat de wederpartij:
a.in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek van surseance tot betaling indient, dan wel beslag op het geheel of op een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd.
b.komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld
c.enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden de op hem rustende verplichtingen niet nakomt.
d.nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
e.overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsvinden van een der bovengemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zij, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op schadevergoeding van kosten, schaden en interesten.
4.Bezwaren tegen de door ons verzonden facturen moeten binnen vijf dagen met aangetekend schrijven en gemotiveerd ter onzer kennis worden gebracht. Indien dergelijke bezwaren niet binnen vijf dagen na verzending van de factuur kenbaar zijn gemaakt, wordt de wederpartij geacht met de verzonden factuur in te stemmen.

13.RENTE EN KOSTEN
1.Indien betaling niet binnen de in het vorig artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een ) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag
2.Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. DE buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van 500 euro.

14.TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van een EENVORMIGE WET INZAKE DE INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE ZAKEN (Wet van 15 december 1971, S780)

15.GESCHILLEN
Alle geschillen, waaronder begrepen welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke of juridische aard, zullen worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden

Algemene Voorwaarden Present Company NL

^ Naar boven